สหวิทยาเขต

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารการศึกษา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
จึงได้แบ่งกลุ่มโรงเรียน โดยเรียกว่า “สหวิทยาเขต” โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

เครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

นายไพฑูรย์ จารุสาร
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี

สหวิทยาเขตนนทบุรี 1

นางจรุญ จารุสาร
ประธานสหวิทยาเขตนนทบุรี 1

สหวิทยาเขตนนทบุรี 2

นายไพฑูรย์ จารุสาร
ประธานสหวิทยาเขตนนทบุรี 2

สหวิทยาเขตนนทบุรี 3

นางธนาภรณ์ พรหมคช
ประธานสหวิทยาเขตนนทบุรี 3