ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทาง สพม.นนทบุรี จะถือว่าข้อมูลของท่านเป็นความลับ
และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสตามกฏหมาย


อนึ่ง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี กำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
อันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพิ่มอีก 6 ช่องทาง ดังนี้

1 .ติดต่อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สพม.นนทบุรี
2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ MOE Safety Center https://www.moesafetycenter.com
3. ร้องเรียนทางเพจ Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
4. ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์ มายัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
85 ม.5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
5. กล่องรับความคิดเห็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
6. เบอร์โทรศัพท์ 0 2149 3923-6 โทรสาร 0 2921 6600