แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

o1-โครงสร้าง

O2-ข้อมูลผู้บริหาร

O3-อำนาจหน้าที่

o4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5-ข้อมูลการติดต่อ

o6-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

o7-ข่าวประชาสัมพันธ์

o8-Q&A

o9-Social Network

o10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

o11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o13-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฎิบัติงาน

o14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

o18-E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

o19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

o20-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ

o21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

o26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27-แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

o31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

o32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

o35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

o36-แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

o37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40-การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน