โรงเรียนไทรน้อย ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการทำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.นนทบุรี

โรงเรียนไทรน้อย ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการทำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.นนทบุรี

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย และนางสาววัลวิภา วิจิตรจันทร์
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมคุณครู ๔ ท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการทำวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพกรศึกษา สพม.นนทบุรี ณ หอประชุมชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จัดขึ้น
โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลทางการศึกษา
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก กร.ผคุงชัย พัฒน์ วิทยากรจากณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ให้ความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรในสังกัด
โดยใช้การวิจัยเป็นฐานขับเคลื่อนคุณภา พการจัดการศึกษา
จึงได้ดำเนินโครงกรส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อก้าวเข้าสู่การพัฒนาสพม.นนทบุรี พื้นที่แห่งคุณภาพ วางแผนและ
จัดทำนโยบายกรจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนอง ต่อการจัดการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามบริบทพื้นที่ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป