โรงเรียนไทรน้อยจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปงาน โครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนไทรน้อยจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปงาน โครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด นายคมสันติ์ ดางาม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานแผนงาน งบประมาณและบุคลากร กล่าวรายงาน ถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทรน้อยเข้าร่วม สรุปงาน โครงการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอความสำเร็จ สะท้อนปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2565 และร่วมยกร่างโครงการ ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมคุณพ่อสำราญ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประชารัฐ โรงเรียนไทรน้อย