โครงการสัมมนาวิชาการ “SMART HUMAN ฝ่าวิกฤต พิชิตธุรกิจ”มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายประวิน แก้วดวงเเสง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมสัมนาของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 2 สาขาการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ได้จัดทำโครงการสัมมนาวิชาการ “SMART HUMAN ฝ่าวิกฤต พิชิตธุรกิจ” ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)