อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมสู่การเรียนรู้ที่มีความหมาย(MEANINGFUL LEARNING ACTIVITIES)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมสู่การเรียนรู้ที่มีความหมาย
(MEANINGFUL LEARNING ACTIVITIES) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีความหมายต่อผู้เรียน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง เน้นความสำคัญ
ของการเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและมีความหมาย นำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด
อาจารย์ชวพันธ์ุ เพชรไกร ผศ.ดรทรงชัย อักษรคิด ดร.สกล ตั้งเก้าสกุล และอาจารย์อรปวีณ์ กุลพรเพ็ญ
อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรการอบรม