อบรมออนไลน์ หลักสูตรบูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริง

28 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการ ดร.จรุญ จารุสาร คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์หลักสูตร “แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน” ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.
โดยมีศึกษานิเทศก์สมชื่อ กอปรคุณูปการ ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่้ยวชาญ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้