อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดกิจกรรมอบรม ารทำวิจัยในชั้นเรียน ให้กับกลุ่มครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมี

1. นายนาวิน มดตะน้อย 2.นางกิตติมา ธีรสรเดช 3. นางมาลิสา เครือเนตร

4.นางนภัสวรรณ นามวงษา 5.นางพิมนุชา อู๊ดเจริญ

เป็นวิทยากรและผู้ตรวจเครื่องมือวิจัย กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี