สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จัดการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานติดตาม ค้นหา ป้องกัน และลดปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กกลุ่มเสี่ยง “พาน้องกลับมาเรียน” ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานติดตาม ค้นหา ป้องกัน และลดปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กกลุ่มเสี่ยง “พาน้องกลับมาเรียน” ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 18 โรงเรียน ร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีในการร่วมกันติดตาม ค้นหา ป้องกัน และลดปัญหาเด็กนักเรียนที่มีโอกาสจะหลุดออกนอกระบบการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จระหว่างโรงเรียนในสังกัด