สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

วันที่ 4-5 มีนาคม 2566