รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงกชนน ลิ่มวีระกูล, เด็กหญิงกัญญ์ชิสา พุทธา, เด็กหญิงณัฐธยาน์ พันธ์ศิริ, เด็กชายกฤต สุขเกษม และเด็กชายรัตนพัฒน์ จันทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ในรายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ฝึกซ้อมโดย นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่ง และนางสาวเสาวภา จุรุพันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)