รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหา ด้านการบริหาร จัดการเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบิญชาน์ สุขเจริญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 นางสาวณิชมน พลนิล และนายพลกฤต นฤพันธาวาทย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหาร จัดการเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2566 (mahanakorn Quiz 2023) โดยได้ รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร จาก ผศ.ดร.พวงผกา กรีทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ณ มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูตระการรัตน์ สัตยะยุกต์ ,ครูวรฤทัย มุมทอง ,ครูปกรณ์ ปัญโญ และครูพอหฤทัย จันเขียด