ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายรังสิมันต์ ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ
ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566