ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายรังสิมันต์ ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายสมชาย คำรักษ์, นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์, นางรำไพ พงษากิจ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ได้ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ชั้น 3)

มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 3 จำนวน 5 ราย ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะ

ในการปฏิบัติตน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน

โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย