ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามแนวทางฐานสมรรถนะ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ดร.กชพรรณ บุญงามสม #ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามแนวทางฐานสมรรถนะ บนพื้นฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ โดยมีนางบุณฑริก ศรีบุญเรือง #รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี และนายเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ #ศึกษานิเทศก์ สังกัดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.นนทบุรี ได้นำคณะครูผู้เข้าอบรมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ขอขอบคุณ ท่านวิทยากร ดร.กนก จันทรา อาจารย์สาธิตชำนาญการ #โรงเรียนสาธิตจุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) ศึกษานิเทศก์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี และ คณะทํางานจากกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม #โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้อํานวยความสะดวกในการจัดงานในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565