ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีพ.ศ. 2566 – 2569)  และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วย นายธีระชัย เจริญต้นตระกูล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายธงชัย วงศ์ษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะครู ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีพ.ศ. 2566 – 2569)  และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุนีย์ สอนตระกูล  ดร.โพยม จันทร์น้อย และนายธำรง ชูทัพ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี