ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดย นางสาวนิศานาถ รัตนพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะครู เพื่อขี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566