ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นางสาวเพียงฤทัย โซติญาณพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้จัดการประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเตรียมการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566