ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

      ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 รอบสอบ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นศูนย์ประสานงานการจัดสอบเพื่อดำเนินการจัดการทดสอบดังกล่าว นั้น
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ขอแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศและเอกสารการจัดสอบได้ที่ลิงก์ คลิก