บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
(ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566)