นิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของโรงเรียนในสังกัด สพม.นนทบุรี (1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 2.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 3.โรงเรียนไทรน้อย และ 4.โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม)

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด ดำเนินกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของโรงเรียนในสังกัด
โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ประธานคณะกรรมสถานศึกษา ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ดังนี้ 1) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 3) โรงเรียนไทรน้อย และ 4) โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training