นิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ดังนี้ 1) โรงเรียนสวนนนทบุรีพิทยาคม 2) โรงเรียนสตรีนนทบุรี และ 3) โรงเรียนบางบัวทอง

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้มอบหมาย ให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด ดำเนินกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของโรงเรียนในสังกัด
โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ประธานคณะกรรมสถานศึกษา ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ดังนี้ 1) โรงเรียนสวนนนทบุรีพิทยาคม 2) โรงเรียนสตรีนนทบุรี และ 3) โรงเรียนบางบัวทอง เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training