ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหารและพบปะสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายประวิน แก้วดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ,นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ,ว่าที่ร้อยตรีมนัส วิสุทธิ์สมุทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหารและพบปะสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ในการฝึกนั้นถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่นักศึกษาวิชาทหาร จะต้องปฏิบัติตามวงรอบการฝึก เพื่อเสริมสร้างให้มีลักษณะความเป็นผู้นำ และมีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกในภาคปกติมาฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศจริง ซึ่งจะทำให้ประสบการณ์ และเกิดความชำนาญในการปฏิบัติ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่