ขอแสดงความยินดี

รางวัลชนะเลิศ คลิป VTR การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นโยบาย Learning Loss