ขอแสดงความยินดี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คลิป VTR การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทครูผู้สอน นโยบาย Active Learning