ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายพลัฏฐ์ วิทยาธีรรัตน์ รางวัล “เหรียญทอง”

เด็กหญิงจันทิมา อ๋องสุทธิ์ รางวัล “เหรียญเงิน”

เด็กชายภัทรนุสรณ์ ละออง รางวัล “เหรียญทองแดง”

ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น