กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ

30 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการ ดร.จรุญ จารุสาร มอบหมายให้งานแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
ณ หอประชุมโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา