กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

27 มกราคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
ศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม