กิจกรรมพบครูของลูก ม.3,ม.6

21 พฤษภาคม 2566

ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพบครูของลูก ( Classroom Meeting ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำและเจตคติต่ออาชีพของฉัน” และรองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี , อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปะศาสน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร , อาจารย์ และ ดร.วรรณรัก นพเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคุณภาพการศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาภายใต้ห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์และหลักสูตรฯ ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. “ ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีบุณยานนท์