กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ม.4/1, 5/1 และ 6/1

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4/1, 5/1 และ 6/1  โครงการห้องเรียนพิเศษ ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2565  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบลูเวฟ และ สวนน้ำวานา นาวา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์