กิจกรรมค่ายบูรณาการ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3/1 – 3/3

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/3  โครงการห้องเรียนพิเศษ ร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ และศึกษาแหล่งเรียนรู้  ภาคเรียน ที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 ณ ภูรัญญา รีสอร์ท และ Atlantis Adventure World Khao Yai, Khao Yai Farm Village จังหวัดนครราชสีมา