การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการสอบ และนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายธีระชัย เจริญต้นตระกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล นายธงชัย วงศ์ษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน และนางรัตนา กิจพัฒนาสมบัติ หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร สธ.10