การประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อพัฒนารูปแบบ และหลักสูตร

ด้านอาชีพเพื่อพัฒนารูปแบบ และหลักสูตร

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

ด้านอาชีพเพื่อพัฒนารูปแบบ และหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

เป็นประธานในการประชุม ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร