การประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

  • วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้มอบหมายให้ นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการประชุมทางวิดีโอ Google Meet โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 4 วิชา ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) ภาษาอังกฤษ 3) คณิตศาสตร์ และ 4) วิทยาศาสตร์ โดยในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการทดสอบจำนวน 2,415 คน