การประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน

แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเกิดขึ้นจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานบริการ Agenda ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการวัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานฯ ร่วมกับกรมการจัดหางานในประเด็น การประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

https://e-service.doe.go.th/login.do คลิกเพื่อเข้าไปยังเว็ปไซต์ “กรมการจัดหางาน”

https://thaimengaantam.doe.go.th/ คลิกเพื่อเข้าไปยังเว็ปไซต์ “ไทยมีงานทำ”

วิดีโอการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบกรมการจัดหางาน