การประกวด คลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ค่าไฟมาจากไหน เดี๋ยวรู้เลย” ผ่านสื่อ TikTok

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 66 นักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว ชั้นม.5/3 ของโรงเรียนสตรีนนทบุรี 6 คน จำนวน 2 ทีม ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวด คลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ค่าไฟมาจากไหน เดี๋ยวรู้เลย” ผ่านสื่อ TikTok ฝึกซ้อมโดยคุณครูอัญชลี มาลัยทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จากการไฟฟ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ชื่อผลงาน “แพรรี่แบรรี่ on TikTok” https://vt.tiktok.com/ZS85E5EJM/
ได้แก่
1.นางสาวปวริศา ผลเนตร 
2.นางสาวพิมพ์ธิดา พิมพ์ศรี
3.นางสาววรกาญจน์ สิงห์พรมมา
รางวัลชมเชย 
ชื่อผลงาน “hirozez on TikTok” https://vt.tiktok.com/ZS85E59hv/ 

ได้แก่
1.นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ จงธรรม 
2.นางสาวจิดาภา คำภูแสน
3.นางสาวประภาพร วิลาวงษ์